SBfixIT Comm. V – Algemene verkoopsvoorwaarden.
Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen SBfixIT Comm. V en naargelang het geval, de professionele of particuliere klant (of hierna beiden de “klant”, naar gelang het geval). Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door SBfixIT Comm. V en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn.
1. Bestellingen
Alle bestellingen dienen schriftelijk of via mail te gebeuren en kunnen enkel door SBfixIT Comm. V aanvaard worden mits de contante betaling van de volledige aankoopprijs. Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt SBfixIT Comm. V zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die SBfixIT Comm. V dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering. SBfixIT Comm. V zal echter zijn winstmarge niet aanpassen of wijzigen. Ingeval van annulatie van een bestelling, is SBfixIT Comm. V gerechtigd een annulatiekost aan te rekenen, met een minimum van 10% van het factuurbedrag.
2. Prijs
Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen btw, bebat, Recupel, Auvibel, Reprobel en andere taksen inbegrepen in de prijs, aan het geldende tarief. Alle prijzen zijn in Euro/€,. SBfixIT Comm. V is niet aansprakelijk voor affichagefouten. Alle prijzen zijn gebaseerd op Cash & Carry en contant betaalbaar bij aankoop, tenzij de verkoop het voorwerp uitmaakt van een kredietaanvraag. Bijkomende diensten (transport, levering, installatie, financiering) zijn aldus niet inbegrepen en kunnen slechts geleverd worden mits de voorafgaandelijke betaling ervan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Levering
Alle leveringen zullen worden geregeld d.m.v. een specifieke, geschreven overeenkomst. Alle leveringen dienen schriftelijk opgesteld te worden en kunnen enkel door SBfixIT Comm. V aanvaard worden mits de voorafgaandelijke contante en onmiddellijke betaling van de volledige aankoopprijs en van alle leveringskosten. Geleverde goederen worden niet teruggenomen of omgeruild, tenzij overeenkomstig de garantiebepalingen zoals bepaald in artikel 9 van deze algemene voorwaarden. Ingeval van annulatie van een levering, is SBfixIT Comm. V gerechtigd een annulatiekost aan te rekenen, met een minimum van 10% van het factuurbedrag. De professionele koper dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten kunnen gebeuren via mail naar info@sbfixit.be. Klachten die niet binnen de 7 kalenderdagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.
4. Leveringstermijn
De leveringstermijnen zijn niet bindend voor SBfixIT Comm. V en kunnen dan ook geen essentieel element van de verkoopovereenkomst vormen. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Overdracht van eigendom en risico’s
Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van SBfixIT Comm. V over op de klant na volledige betaling van de totale verkoopprijs. Niettegenstaande deze clausule van eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico’s van verlies of beschadiging met betrekking tot de geleverde goederen op de klant over op het moment van de levering en voor professionele klanten op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken. Zolang SBfixIT Comm. V, volgens de bepalingen van deze clausule, het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. Tijdens deze periode zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen te verzekeren voor alle risico’s. De klant verbindt er zich eveneens toe de opslag van de goederen zodanig te regelen dat elke verwarring met andere goederen ten allen tijde uitgesloten is en deze steeds als zijnde eigendom van SBfixIT Comm. V kunnen worden herkend. Elke betaling door de klant zal eerst in mindering worden gebracht van de openstaande bedragen verschuldigd voor goederen die door de klant werden gewijzigd of verkocht in strijd met dit artikel 5. De professionele klant zal SBfixIT Comm. V verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal SBfixIT Comm. V op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.
6. Recht tot ontbinding
Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en SBfixIT Comm. V, is SBfixIT Comm. V gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan SBfixIT Comm. V. Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 kalenderdagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is SBfixIT Comm. V gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding. SBfixIT Comm. V is gerechtigd, ingeval de betaalde goederen niet door de klant werden afgehaald binnen de overeengekomen termijn, met een maximum van 1 maand vanaf de datum van aankoop, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij de betaalde prijs geldt als schadevergoeding.
7. Betalingen, Nalatigheidsinteresten , Forfaitaire schade , Annulatiekosten
Behoudens schriftelijk akkoord van SBfixIT Comm. V betreffende betalingstermijnen, dient de betaling (van de factuur) contant of via overschrijving te gebeuren binnen de 7 dagen na afhaling van de goederen, waarbij het reeds betaalde voorschot in mindering zal worden gebracht van de totale verschuldigde prijs. Elke op de vervaldatum onbetaalde factuur verleent SBfixIT Comm. V, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het recht op nalatigheidsinteresten van 10% per jaar alsook op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de gefactureerde prijs, met een minimum van  €50. Ingeval van annulatie van een bestelling, worden de eventuele reeds betaalde voorschotten niet terugbetaald en worden zij beschouwd als de door de klant verschuldigde annulatiekosten.
8. Overdracht van eigendom en risico’s
8.1. Particuliere klant: ,SBfixIT Comm. V biedt 24 maanden garantie voor een uitsluitend niet-professioneel gebruik van het aangekochte product door een consument (particuliere klant), voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt op de in artikel 8.2. genoemde datum. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 2 kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen.
Professionele klant: ,SBfixIT Comm. V biedt 12 maanden garantie voor professioneel gebruik van het aangekochte product, voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt op de in artikel 8.2. genoemde datum. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 10 kalenderdagen volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor SBfixIT Comm. V of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt SBfixIT Comm. V er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant.
8.2. Enkel de factuur, het kasticket of de aankoopbon (voor professionelen enkel de factuur) gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van SBfixIT Comm. V. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn start op de op deze documenten vermelde datum. Indien de levering aan de klant is gebeurd vó,ó,r de factuurdatum, dan geldt de datum van levering zoals vermeld op het leveringsdocument.
8.3. Deze garantie is enkel van toepassing op roerende lichamelijke zaken en is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen.
8.4. Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend):
  • in geval een derde partij, die niet rechtmatig door SBfixIT Comm. V werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld,
  • in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp,
  • in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is,
  • voor wat betreft de wettelijke garantie voor consumenten/particulieren: in geval van schade ten gevolge van of door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.8.5. De gebrekkige goederen dienen volledig leeg te zijn bij de teruggave. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de gebrekkige goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden. SBfixIT Comm. V is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd.

Ingeval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling teruggegeven goederen, is de gebeurlijke aansprakelijkheid van SBfixIT Comm. V ten aanzien van de klant in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van de goederen.
Indien specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zijn, is SBfixIT Comm. V niet aansprakelijk voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen, onverlet de overige bepalingen van art.8, meer in het bijzonder art. 8.1.
Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd worden of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of voor het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van SBfixIT Comm. V in dit verband. SBfixIT Comm. V kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of de reproductie van de gegevens opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten.
9. Aansprakelijkheid
SBfixIT Comm. V is niet aansprakelijk voor indirecte schade. De contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid van SBfixIT Comm. V is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de aangekochte goederen.
10. Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken
11.1. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initië,le bedoeling van de partijen.
11.2. Alle overeenkomsten gesloten tussen SBfixIT Comm. V en zijn klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen SBfixIT Comm. V en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waarin SBfixIT Comm. V gevestigd is.